Friday, 23 November 2012

JPU MUZIK Tahun 2 PENGALAMAN MUZIKAL
Unit/TajukPengetahuan dan Kefahaman


Prinsip


Aplikasi


Sintesis


Penilaian


Cara-
Cara
Menilai


Alat Bantu
Mengajar

 Konsep

Fakta

Kemahir-
an
Unit 1
Pengalaman 
Muzikal;
- Menyanyi
   pelbagai
   repertoir


Dinamik
- Kuat
  (  f
-Lembut
  ( P )


Ton Suara
Manusia
-lelaki
dan
perempuan
-serak
-Lembut
-Garau
-Nasal
-Halus
-Nyaring

Tempo
-cepat
-lambat


Dinamik dalam
persembahan repertoir
memberi-
kan perasaan
kepada
pendengar.

Dinamik- sifat kuat atau lembut sesuatu bunyi

Suara berbeza
mengikut
kematangan/
jantina
seseorang

Kecacatan
alat artikulasi
mempengaruhi
ton suara
manusia

Tempo adalah
kelajuan detik
dalam muzik

Tempo dalam
lagu mem-
pengaruhi mood
kesukaran
sesebuah lagu
itu dinyanyikan.


Meng
aplikasi
Mem
banding-
beza

Menyata-
kan

Mencirikan

Menjana
idea

Meng-
konsepsi


Bloom
( aras kognitif),
psikomotor,
afektif,
sosial 
Howard
Garner
(Kecerdasan
pelbagai)


Meng
intepretasi
-kan
Melaksana-
kan

Membuat
keputusanMenggabung
-kan idea
Menghasil-
kan persembah
an kreatif.
Mengenal-
pasti 
hubung
kait


Secara inklusif semasa 
P&P

Ujian formatif dan
sumatif
( formal )


Pentaksiran
Berasaskan
Sekolah
(PBS)

Aspek yang
dinilai;
*Kemahiran
*Kefahaman
*Pengetahu
-an murid
tentang
dinamik,
ton suara
manusia,
tempo


Pemerhati
an

Perbincang
an
Soaljawab
(lisan)

Refleksi

Lisan

Amali

Bertulis

Buku, CD,

Carta sumber
P&P
Pendidi
kan
Muzik KSSR Tahun 2

Skor, Senikata lagu

Keyboard

Gambar-
gambar

Benda maujud

Lembaran
kerja1 comments: